آموزش سواد مالی به جهادگران

آموزش سواد مالی به جهادگران

آموزشی به پهنای ایران

دورۀ سه‌روزۀ آموزش سواد مالی به جهادگران، با هدف توسعۀ این آموزش‌ها در مناطق هدف گروه‌های جهادی، در دی ماه 1402 در مشهد مقدس برگزار شد. آشنایی هر چه بیشتر نهادهای حمایتی و فعالان اجتماعی با مفهوم و ضرورت سواد مالی، کمک شایان توجهی به ترویج و گسترش سواد مالی در کشور خواهد کرد. آشنایی مخاطب نهایی با سواد مالی و به‌کارگیری آموزه‌ها، گاه در فضای رسمی و با برگزاری دوره‌های آموزشی فردی یا سازمانی صورت می‌گیرد و گاه با کمک علاقه‌مندانی آموزش‌‌دیده و از جنس مخاطبان نهایی به زبان ملموس و بر اساس دغدغه‌ها و وضعیت فرهنگی متناسب، منتقل می‌شود. جهادگران، گروه‌های مردم‌نهادی که توان مردم را برای حل مسائل تجهیز می‌کنند، یکی از مخاطبان آموزش‌های سواد مالی هستند.

دورۀ آموزش سواد مالی برای جهادگران، با حضور شصت‌وپنج نفر از جهادگران و فعالان اجتماعی مناطق محروم برگزار شد تا ضمن آشنایی با سواد مالی، آموزه‌ها را در مناطق هدف خود گسترش دهند.

دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی و مدرس این دوره، سرفصل‌های خرج و پس‌انداز، اعتبار و بدهی، کار و درآمد، سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و بیمه و تصمیم‌گیری مالی، ضرورت‌های آموزش سواد مالی و نکاتی از شیوه‌های آموزش سواد مالی را آموزش داد. شرکت‌کنندگان بستۀ آموزشی شامل کتاب‌های «در جست‌وجوی خوشبختی»، «معمار عمارت» و «پری نشان پرواز» را دریافت کردند و در طول دوره، ضمن یادگیری مفاهیم، با تمرین آموخته‌ها، آن‌ها را در زندگی مالی خود پیاده کردند. در پایان دوره، شرکت‌کنندگان با پاسخ به آزمون دوره، میزان آموخته‌های خود را سنجیدند.

ارزیابی‌های پایان دوره نشان می‌دهد این دوره برای 80درصد شرکت‌کنندگان در حد انتظار و بیشتر از آن بوده است. شرکت‌کنندگان کاربردی بودن آموزه‌ها، بیان روان و شیوا با مثال‌های کاربردی، چندوجهی بودن آموزه‌ها و بیان ضرورت‌ها از همۀ ابعاد را ویژگی اصلی دوره برشمردند. آن‌ها همچنین پیشنهادهایی برای دوره‌ها و فعالیت‌های آینده دادند، از جمله:

  • تکرار هر سالۀ این دورۀ آموزشی برای گروه‌های گوناگون و برگزاری دوره‌های تکمیلی
  • آموزش به کودکان و نوجوانان مناطق محروم با توجه به یادگیرنده بودن این گروه سنی
  • برگزاری نمایش‌های سواد مالی آکادمی هوش مالی در مناطق محروم با توجه به جذابیت و اثرگذاری
  • آموزش مربیان سواد مالی کودک و نوجوان در آکادمی هوش مالی
  • پشتیبانی علمی آکادمی هوش مالی از فعالیت‌ها و اقدا‌های گروه‌های جهادی در مناطق هدف
  • آموزش مربیان در این مناطق