محمدرضا سیمیاری محمدرضا سیمیاری

محمدرضا سیمیاری، هفتاد و یکی است؛ دانشجوی دکترای مدیریت مالی در دانشگاه شهید بهشتی و دانش‌آموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق (ع). در پژوهش، تدریس و سخنرانی فعالیت دارد و شش مقاله‌ در مدیریت مالی اسلامی و مالی شخصی نوشته و چهار مقاله‌ در دست تالیف دارد. بانکداری اسلامی و سواد مالی دو حوزه‌ تخصصی و محور فعالیت‌های اوست.