دورۀ تابستانۀ آموزش سواد مالی در مدارس منتخب

دورۀ تابستانۀ آموزش سواد مالی در مدارس منتخب

«دبیرستان دخترانۀ ایران فردا» میزبان آکادمی هوش مالی

دورۀ تابستانۀ آموزش سواد مالی به نوجوانان، در 5 جلسه، از 28 تیرماه تا 25 مردادماه 1401 در دو گروه جداگانه برای دانش‌آموزان پایۀ هفتم، هشتم و نهم «دبیرستان دخترانۀ ایران فردا» برگزار شد.

مهسا صادقی، مدرس دوره، به آموزش نگرش‌ها و باورهای پولی و اثرگذاری آن بر رفتارهای مالی، ضرورت و میزان پس‌انداز، روش‌های هوشمندانۀ خرج کردن برای افزایش کیفیت زندگی در زمان حال و آینده، اهمیت و نحوۀ بودجه‌بندی صحیح، ضرورت سرمایه‌گذاری، اثرگذاری نرخ بهرۀ مرکب در طول زمان و گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری پرداخت. در ابتدای هر کلاس، دانش‌آموزان دیدگاه‌ و تجربۀ شخصی خود دربارۀ موضوعات مطرح‌شده را بیان می‌کردند و گفت‌وگوهای کلاسی با هدایت مدرس به تشریح آموزه‌های صحیح سواد مالی منتهی می‌شد.

در پایان دوره، سنجش‌ها نشان از تغییر نگاه دانش‌آموزان دربارۀ ارزش پول، تأمل هنگام خریدهای پرتکرار کالاهای کم‌اهمیت، تعریف هدف پس‌اندازی و تلاش برای رسیدن به آن داشت. در گروهی از دانش‌آموزان نیز اشتیاق بالایی برای یادگیری روش‌های کسب درآمد متناسب با سن و شرایط خانواده و همراه کردن والدین با این موضوع دیده می‌شد.
با توجه به ضرورت آشنایی و همراهی خانواده‌ها هنگام آموزش دیدن فرزندان هر هفته، ویدئویی با موضوع مفاهیم مطرح‌شده در کلاس در اختیار خانواده‌های این دانش‌آموزان قرار گرفت. 

در ادامه نظرات شرکت‌کنندگان را دربارۀ این دوره بشنوید: