گپ‌وگفت‌های سواد مالی در برنامۀ اقیانوس آرام

گپ‌وگفت‌های سواد مالی در برنامۀ اقیانوس آرام

با حضور دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی

دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی، مهمان برنامۀ اقیانوس آرام بود و از بعد مالی زندگی و سواد مالی برای نوجوان‌ها گفت. این برنامه در دو قسمت، دوشنبه و سه‌شنبه 31 مرداد و یکم شهریوماه، از شبکۀ دوم سیما پخش شد.

در ابتدای برنامه، دکتر رودی با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت انسان، به تشریح موضوع هدف‌گذاری هوشمند و مأموریت در زندگی پرداخت و توضیح داد: شخصیت افراد چهار بعد معنا، علمی، احساسی و مادی را شامل می‌شود و پرداختن به همۀ این ابعاد مهم است. ما موظفیم خود را در هر چهار بعد توسعه دهیم. بعد معنا هدایتگر زندگی است که مأموریت، چشم‌انداز و اهداف ما را مشخص می‌کند، اما برای دستیابی به این اهداف،‌ پیش‌نیازهایی لازم است. بعد مادی خود از دو بخش جسم و بخش مالی تشکیل می‌شود و بعد مادی انسان است که توان اجرای آن مأموریت و هدف را در زندگی به او می‌دهد. 

دکتر رودی ضروری‌ترین و ابتدایی‌ترین گام برای توسعۀ شخصیت افراد را بهبود بعد مالی عنوان کرد و گفت: پول و جسم ما خدمتگزار سایر ابعاد است و تأثیر بعد مالی بر سه بعد دیگر را نمی‌شود نادیده گرفت. ابعاد باوری ما در عمق وجودمان است و برای آنکه در بعد معنا پیشرفت کنیم و جلو برویم باید حالات جسمانی خود را تقویت کنیم. به بیان دیگر، اگر در بعد مادی توانمند باشیم و به نیازهای‌مان پاسخ دهیم، رها از پول باشیم و برای یک زندگی غیروابسته به پول تلاش کنیم، انسان رشد‌یافته‌ای خواهیم بود.

در بخش دوم برنامه، دکتر رودی با تشریح مفهوم رشد و انسان کامل، به اهمیت سواد مالی و مدیریت پول پرداخت و گفت: سواد مالی یعنی تمرین مدیریت امور مالی و این تمرین باید از کودکی و از همان زمان که پول‌توجیبی دریافت می‌کنیم، شروع شود. سواد مالی فقط به جنبۀ پولی و مالی زندگی نمی‌پردازد بلکه مجموعه‌ای از آموزه‌ها در ارتباط با جنبه‌های مختلف زندگی را در اختیار ما قرار می‌دهد تا با عینک مالی به زندگی نگاه کنیم. رشد و موفقیت انسان در گرو توسعۀ هر چهار بعد است و برای آنکه بتوانیم انسان کاملی باشیم باید در بعد وجودی و مالی توانمند باشیم تا به سایر ابعاد هم رسیدگی کنیم. 

در بخش پایانی برنامه نیز شش سرفصل سواد مالی برای نوجوانان تشریح شد. در ادامه، بخش اول و دوم این برنامه را تماشا کنید: